Högskolebibliotek, Kalmar
Parallelluppdrag 1997 / Nybyggnad 2000


Biblioteket är tänkt att bilda centralpunkt i högskolan och stödja önskan om ett campus i staden. Tillgänglighet och tydlighet - bibliotekets bärande tanke - avspeglas i byggnadens ordning och uttryck. Särskild vikt har lagts vid att gestalta mötet mellan tex stad/högskola, kvarter/campus, bibliotek/besökare, personal/student, katalog/media etc.

Gatuhusen ansluter i skala och material till den kringliggande kvartersstaden. Innåt kvarteret ligger den tvåvåningshöga bibliotekshallen med tre öppna tvärskepp. En genomgående foajé med café och plats för utställningar binder de bägge sidorna samman. Ett längsgående INFO-stråk med sökstationer och trappor når bibliotekets alla funktioner. Mot gatan arbetsrum för personal. All hylluppställning är förlagd till bottenplanet, medan öppna studieplatser, enskilda grupprum och forskarsal finns en trappa upp. Samverkan mellan skilda rumskategorier erbjuder både avskildhet och gemenskap.

Fönstersättning är genomgående anpassad till arbete vid bildskärm, och genomblickar skapar kontakt med omvärlden. Även längst in bland bokhyllorna syns himlen.
FAKTA
HÖGSKOLEBIBLIOTEKET
Nygatan 18a, Kalmar
Tel 0480 - 44 60 00

Generalentreprenad.
Bruttoarea: ca 5.200 kvm (BTA)
Proj.kostnad: ca 50 Mkr
Beställare: Akademiska Hus

Foto: Anders Olsson.

ARTIKEL
Biblioteksbladet nr 1 1998

LÄNKAR
Högskolebiblioteket